Одржан састанак Подружнице АДС за Западну Србију

Објављено четвртак, 28 јул 2016
 

У четвртак 14. јула са почетком у 11 и 30 часова, у Историјском архиву Ужице, одржао се састанак Подружнице АДС Западне Србије, као и колега из других делова Србије. Теме састанка су биле:

1. Примена Закона о управном поступку;

2. Поступање архива са подацима Државне комисије о стрељаним лицима после 12. септембра 1944. године, а чија се рехабилитација тражи;

ФУК – Функционално управљање контроле, везано за рад унутрашње контроле.

    podr2podr1

На састанку је поводом Закона о управном поступку закључено следеће:

 

„На основу уводног излагања и вођене расправе присутни представници свих архива Подружнице Архивистичког друштва  су заузели став да се одредба члана 103. ЗУП-а по коме орган који води поступак  дужан да хитно затражи податке од другог органа који води службену евиденцију, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није другачије прописано, се односе на службене евиденције које воде органи и организације по службеној дужности, али не и на податке који имају статус документа. Архивска грађа коју чувају архиви немају статус службених евиденција већ статус докумената. Статус јавних евиденција које воде архиви прописани су Законом о културним добрима (регистар архивске грађе, улазни инвентар, општи инвентар и сл), а архивска грађа има статус документа. Обавеза размене података из службених евиденција, чија примена је почела 8. јуна 2016. године, односи се на податке садржане у службеним евиденцијама, а не на документа. Посебним законима је прописано које службене евиденције воде органи у оквиру система јавне управе (матичне књиге рођених, умрлих и венчаних, књига држављана, евиденција о пребивалишту, катастар непокретности, евиденција привредних субјеката, евиденције о статусу запослености и незапослености, матична евиденција о примањима-зарадама лица који су пензионо осигурани и сл). Према томе обавеза архива постоји да на тражење другог органа доставља податке и преписе докумената у законом утврђеном року, али не да ту услугу врши бесплатно из разлога што архивска грађа није службена евиденција коју архив води по службеној дужности већ су то документи настали радом органа, организација и појединаца које архиви чувају као културно добро.

         Приликом тумачења одредаба  члана 103. ЗУП-а морају се узети у обзир и чланови 29, 30, 85, 107, 116, а посебно члан 122. став 7. и 8. Закона о општем управном поступку у којем стоји да странка која се позива на исправу која се налази код трећег лица дужна је да њему надокнади трошкове који су настали у вези с показивањем исправе и да орган који води поступак по службеној дужности прибавља исправу која се налази код другог органа. Архиви на тражење других органа и организација који су легитимисани да су им подаци потребни за одлучивање у управним стварима, односно захтева  физичких лица за заштиту и остваривање својих права, издају податке из докумената или оверене копије докумената које чувају као културно добро, у роковима утврђеним ЗУП-ом и другим прописима. Значи, без изузетка, архиви су и до сада, издавали  податке из докумената или оверене копије докумената које чувају, органима, организацијама и физичким лицима који су се легитимисали да имају правни интерес ради вођења управног поступка или ради заштите и остваривања својих интереса и права. Услуге које Архиви пружају издавањем података који се налазе у докуметима које чувају наплаћују по ценовнику услуга који обухвата трошкове који настају приликом обраде захтева (истраживање архивске грађе, обрада, захтева, копирање документа и сл)“.

Закључак са састанка можете преузети овде.

Погодака: 562

ПОСЕТИОЦИ

Посетиоци
3
Чланци
302
Број прегледа чланака
135219

КОНТАКТ

Карнегијева 2

11000 Београд

Телефон: +381(0)11/33-70-781, локал 125

Факс: 031/513-484

e-mail: arhivistickodrustvosrbije@gmail.com

google